Algemene voorwaarden actie ‘Hoe vul jij jouw rolletje?’

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie van Wafelspecialist Vegter. Door deelname aan de winactie ‘Hoe vul jij jouw rolletje?’ gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie. 

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Wafelspecialist Vegter kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winactie loopt tot en met 1 januari 2020. De winnaar krijgt via social media bericht van de gewonnen prijs. 

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Wafelspecialist Vegter gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs bestaat uit één reis voor twee personen naar Parijs met een brutowaarde van € 3.000,- Over de prijs moet kansspelbelasting worden betaald van 30,1%. Wafelspecialist Vegter betaalt deze belasting rechtstreeks aan de belastingdienst, waardoor het nettobedrag van de prijs € 2.097,- is. 

8 – De inhoud van de reis wordt bepaald door Vegter, waarbij de datum in overleg met de winnaar wordt gekozen. De periode van de reis is ergens in januari-maart 2020. De reis bestaat uit treintickets, hotelovernachting en ontbijt, enkele activiteiten en zakgeld. Overige kosten zijn voor rekening van de winnaar. 

9 – Wafelspecialist Vegter is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Wafelspecialist Vegter kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

10 – Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor filmfestivals, filmvoorstellingen of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

11 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Wafelspecialist Vegter mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).

12 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Wafelspecialist Vegter gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

13 – De social media posts van de deelnemer kunnen door Wafelspecialist Vegter worden gedeeld en gebruikt voor reclamedoeleinden. 

14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Wafelspecialist Vegter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

15 – Wafelspecialist Vegter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

16 – Wafelspecialist Vegter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

17 – Wafelspecialist Vegter is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

18 – Wafelspecialist Vegter is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Wafelspecialist Vegter daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Wafelspecialist Vegter op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

20 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Wafelspecialist Vegter zal zo spoedig mogelijk reageren.